Arkansas State quarterback Fredi Knighten on the New Orleans Bowl and his senior season

Fredi Knighten on the New Orleans Bowl and his senior season